ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ChristenGemeente De Meiberg maakt voor de afwikkeling van haar financiën gebruik van Stichting ChristenGemeente Aalten (RSIN 8166.69.983 en KvK 41047909). Deze stichting kent haar eigen statuten die het beheer over het kerkgebouw op de Meiberg regelen. Daarnaast heeft zij het beheer over de collectegelden, giften & legaten ten behoeve van de diaconie. Het bestuur wordt gevormd door minstens 5 leden uit ChristenGemeente De Meiberg die allen op vrijwillige basis en pro Deo dit werk doen. Daarnaast zijn er vanuit de kerkelijke gemeente een aantal werkgroepen actief die ondersteunen bij de dagelijkse uitvoering van taken.

Herkenbare werkzaamheden van de Stichting zijn o.a. het faciliteren van een uitgiftepunt voor Voedselbank Oost-Achterhoek in Aalten, het beschikbaar stellen van een gebouw voor diverse Christelijke activiteiten die naast de zondagsdiensten van De Meiberg worden gehouden en het openlijk dan wel verborgen financieel ondersteunen van gezinnen, personen en zendingsorganisaties in binnen- en buitenland.

Het dagelijkse bestuur van Stichting ChristenGemeente Aalten wordt gevormd door Henri Brethouwer (vz), Derk Dijk (pm), Erjon Klein Wolterink, Bert Fles en Karel Vreman. Zij zijn bereikbaar via het mail- en bezoekadres van het centrale secretariaat van De Meiberg.

De belastingdienst heeft Stichting ChristenGemeente Aalten een ANBI status toegekend wat inhoud dat u giften gedaan aan deze stichting in mindering kunt brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bankgegevens RABO Aalten  NL85RABO0300216726 (algemeen) of NL31RABO0300202857 (diaconie)

 

BELEIDSPLAN

1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan leggen wij als bestuur van de ChristenGemeente Aalten het actuele beleid vast. Dit beleidsplan zal (mocht dat nodig zijn) jaarlijks worden aangepast.

2. Strategie

  • Kernprincipes van de ChristenGemeente Aalten

   Statutaire doelstelling

   De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van onze statuten.
   1. De stichting heeft een ideëel karakter en heeft ten doel: het verwerven, uitrusten en beheren van onroerend goed ten behoeve van kerkelijke activiteiten en missionaire activiteiten alsmede het verrichten van het algemeen nut dienende activiteiten, ter verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, als zoon van God,  en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
   2. De stichting erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. De gemeente belijdt dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is; dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is; dat Hij weer is opgestaan uit de dood en nu leeft.
   3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
   • het verzorgen van samenkomsten voor gelovigen,
   • het geven van godsdienstonderwijs;
   • allerlei vormen van kinder- en jeugdwerk;
   • diaconale en pastorale zaken;
   • het in eigendom, huur of gebruik verkrijgen van stoffelijke middelen;
   • het verschaffen van financiële middelen en mogelijkheden voor het tot stand brengen, instandhouden, beheren en onderhouden van één of meer gebouwen met het oogmerk deze beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten en andere activiteiten met een Christelijke signatuur.
   4. De doelen van de gemeente, de activiteiten, de presentatie naar buiten en de
   uitgaven worden gedaan binnen het kader en wezen van een algemeen nut beogende
   instelling.
   De instelling heeft géén winstoogmerk zoals blijkt uit bovengenoemde doelstelling. In artikel 13 van de statuten wordt bepaald dat, bij ontbinding van de stichting, de netto bezittingen overgedragen moeten worden aan een instelling die zo dicht mogelijk bij de eigen doelstelling ligt.
 1. 3. Beleid

  1. Te verrichten werkzaamheden van de stichting

   De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

   • technisch onderhoud en schoonmaak van het kerkelijk gebouw t.b.v wekelijkse activiteiten voor zowel gemeente De Meiberg als andere activiteiten gehouden in dit gebouw waaronder o.a. het uitgiftepunt in de gemeente Aalten van Voedselbank Oost Achterhoek

   • met een daartoe benoemde deelcommissie verdelen van collectegelden, schenkingen en legaten over personen en organisaties met een Christelijk-maatschappelijk doel

  2. • Evangeliserende en missionaire activiteiten gerelateerd aan de statuten van de stichting
  3. Werving van de gelden

   De instelling verwerft haar gelden door het houden van wekelijkse collectes binnen gemeente De Meiberg en middels giften en legaten via haar bankrekeningnummers.

  4. Vermogen van de instelling

   ChristenGemeente Aalten houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

  5. Bestedingsbeleid

   ChristenGemeente Aalten besteedt haar algemene gelden aan diverse projecten waaronder bv. de aanschaf van geschikt meubilair, een adequaat verwarmingssysteem voor het gebouw, het onderhoud van het schilderwerk etc. maar ook aan het samen kerk zijn in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

   Collectegelden worden openbaar of anoniem aan personen en Christelijk-maatschappelijke organisaties verdeeld waarbij uit hoofde van privacy in dit document géén namen worden genoemd.

  6. Beschikken over het vermogen van de instelling

   Op grond van artikel 11 en 13 van de statuten is slechts het voltallige bestuur bij machte beslissingen te nemen en wordt er met meerderheid van stemmen gewerkt. Géén enkele persoon heeft daarmee doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Daarmee kan niemand over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

 1. 4. Overige

  1. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden géén vergoeding en voeren deze taak pro Deo uit. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden (mits niet bovenmatig) vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst. Zie ook artikel 3 uit de statuten.

 

  1. Administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en tijdens de bestuursvergaderingen gepresenteerd. Jaarlijks wordt een kascontrole uitgevoerd.

 

 

Publicatieplicht

Stichting ChristenGemeente Aalten voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.meibergaalten.nl

Deze link bevat het ingevulde standaardformulier voor de publicatieplicht van de anbi status van 2023.  

Deze link bevat de jaarrekening 2023.