ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Gemeente De Meiberg maakt voor de afwikkeling van haar financiën gebruik van Stichting Ons Vergaderlokaal (RSIN 8166.69.983 en KvK 41047909). Deze stichting kent haar eigen statuten die het beheer over het kerkgebouw op de Meiberg regelen. Daarnaast heeft zij het beheer over de collectegelden, giften & legaten ten behoeve van de diaconie. Het bestuur wordt gevormd door een 8-tal leden uit gemeente De Meiberg die allen op vrijwillige basis en pro Deo dit werk doen. Daarnaast zijn er vanuit de kerkelijke gemeente een aantal werkgroepen actief die ondersteunen bij de dagelijkse uitvoering van taken.

Herkenbare werkzaamheden van de Stichting zijn o.a. het faciliteren van een uitgiftepunt voor Voedselbank Oost-Achterhoek in Aalten, het beschikbaar stellen van een gebouw voor diverse Christelijke activiteiten die naast de zondagsdiensten van De Meiberg worden gehouden en het openlijk dan wel verborgen financieel ondersteunen van gezinnen, personen en zendingsorganisaties in binnen- en buitenland.

Het dagelijkse bestuur van Stichting Ons Vergaderlokaal wordt gevormd door Henri Brethouwer (vz), Derk Dijk (pm) en Wilco Lieftink (secr). Zij zijn bereikbaar via het mail- en bezoekadres van het centrale secretariaat van De Meiberg.

De belastingdienst heeft Stichting Ons Vergaderlokaal een ANBI status toegekend wat inhoud dat u giften gedaan aan deze stichting in mindering kunt brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bankgegevens RABO Aalten  NL85RABO0300216726 (algemeen) of NL31RABO0300202857 (diaconie)

BELEIDSPLAN

1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan leggen wij als bestuur van de Stichting Ons Vergaderlokaal het actuele beleid vast. Dit beleidsplan zal (mocht dat nodig zijn) jaarlijks worden aangepast.

2. Strategie

  1. Kernprincipes van de Stichting Ons Vergaderlokaal

   Statutaire doelstelling

   De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 en 8 van onze statuten waarin de instelling is opgedragen te voorzien in een kerkelijk gebouw (en het onderhoud daarvan) ten behoeve van gemeente De Meiberg. Daarnaast dient zij een diaconale taak te vervullen en met de haar ter beschikking gestelde gelden organisaties en individuele personen financieel te steunen. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

   De instelling heeft géén winstoogmerk zoals blijkt uit bovengenoemde doelstelling. In artikel 14 van de statuten wordt bepaald dat, bij ontbinding van de stichting, de netto bezittingen overgedragen moeten worden aan een instelling die zo dicht mogelijk bij de eigen doelstelling ligt.

 1. Beleid

  1. Te verrichten werkzaamheden van de stichting

   De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

   – technisch onderhoud en schoonmaak van het kerkelijk gebouw t.b.v wekelijkse activiteiten voor zowel gemeente De Meiberg als andere activiteiten gehouden in dit gebouw waaronder o.a. het uitgiftepunt in de gemeente Aalten van Voedselbank Oost Achterhoek

   – met een daartoe benoemde deelcommissie verdelen van collectegelden, schenkingen en legaten over personen en organisaties met een Christelijk-maatschappelijk doel

  2. Werving van de gelden

   De instelling verwerft haar gelden door het houden van wekelijkse collectes binnen gemeente De Meiberg en middels giften en legaten via haar bankrekeningnummers.

  3. Vermogen van de instelling

   Stichting Ons Vergaderlokaal houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

  4. Bestedingsbeleid

   Stichting Ons Vergaderlokaal besteedt haar algemene gelden aan diverse projecten waaronder bv. de aanschaf van geschikt meubilair, een adequaat verwarmingssysteem voor het gebouw, het onderhoud van het schilderwerk etc.

   Collectegelden worden openbaar of anoniem aan personen en Christelijk-maatschappelijke organisaties verdeeld waarbij uit hoofde van privacy in dit document géén namen worden genoemd.

  5. Beschikken over het vermogen van de instelling

   Op grond van artikel 12 van de statuten is slechts het voltallige bestuur bij machte beslissingen te nemen en wordt er met meerderheid van stemmen gewerkt. Géén enkele persoon heeft daarmee doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Daarmee kan niemand over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

 1. Overige

  1. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden géén vergoeding en voeren deze taak pro Deo uit. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden (mits niet bovenmatig) vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

  1. Administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en tijdens de bestuursvergaderingen gepresenteerd. Jaarlijks wordt een kascontrole uitgevoerd.

Uit het financieel overzicht van 2017 komen de volgende gegevens:

Totale ontvangsten operationeel             € 38.084,25  &  diaconaal                € 29.040,87

Totale uitgaven operationeel                  € 41.084,25  &  diaconaal                € 25.973,26

  1. Publicatieplicht

Stichting Ons Vergaderlokaal voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.meibergaalten.nl